> พลังงานชีวมวล

      คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานชีวมวล (ขส.ทอ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ศึกษาและดำเนินการในการนำเชื้อเพลิงชีวภาพที่ได้จากพืชและสัตว์มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ในรูปแบบพลังงานความร้อนซึ่งได้ติดตั้งเครื่องผลิตก๊าซชีวภาพที่ใช้เศษอาหารขยะเปียกเป็นวัตถุดิบและเครื่องผลิตก๊าซชีวมวลที่ใช้เศษกิ่งไม้เป็นวัตถุดิบโดยกองบินต่าง ๆ ที่เป็นเป้าหมายด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ดังนี้

      1. เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพ ขนาด 40 กก. ติดตั้งและใช้งาน ณ กองบิน 1, กองบิน 2, กองบิน 4,กองบิน 21, กองบิน 23, กองบิน 41 และโรงเรียนการบิน


       2. เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 100 กก. ติดตั้งและใช้งาน ณ กองบิน 46 และกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์


       3. เครื่องผลิตก๊าซชีวมวล ติดตั้งและทดลองใช้งาน ณ กองบิน 1, กองบิน 4, กองบิน 21, กองบิน 23 และกองบิน 41

 

 

 

Visitors: 25,042