> พลังงานแสงอาทิตย์

  

       คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานแสงอาทิตย์ (ชย.ทอ.) มีการดำเนินโครงการจำแนกได้ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ

      1. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์
สารกึ่งตัวนำเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนโฟตอน (
Photon) ของพลังงานจาก
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า เกิดจากการที่เซลล์ได้รับแสงอาทิตย์
โดยตรง รังสีของแสงที่มีอนุภาคไฟฟ้าบวก จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (มีอนุภาคไฟฟ้าลบ) ที่อยู่ในสารกึ่ง
ตัวนำ จนทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากวงโคจรของอะตอมและเคลื่อนที่อย่างอิสระ แยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบ เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงโคจรจะเกิดเป็นไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์
แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง แล้วใช้เครื่องอินเวอร์เตอร์ (
Inverter) แปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับ

      2.  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำร้อนโดยตัวเก็บรังสี (
Solar Collector) ทำให้น้ำที่อุณหภูมิต่ำสุดที่ไหลผ่านมีอุณหภูมิสูงขึ้น ความหนาแน่นจะลดลง น้ำร้อนส่วนนี้ก็จะลอยตัวขึ้นทางด้านบนของตัวเก็บรังสีและลอยตัวขึ้นสู่ด้านบนของถังสะสมน้ำร้อน ขณะเดียวกันน้ำจากก้นถังซึ่งเย็นกว่าจะไหลเข้าทางด้านล่างของตัวเก็บรังสีแทนที่น้ำร้อนที่ลอยตัวขึ้นไป การหมุนเวียนของระบบจะหมุนเวียนต่อเนื่องตามธรรมชาติ ซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดเมื่อมีแสงแดดเพียงพอ

รวมติดตั้งใช้งานระบบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วทั้งสิ้น 14 แห่ง และเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 3 แห่ง ดังนี

ปี

รูปแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

สถานที่

ขนาด

2551

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

Ä สถทค.บ้านลาดช้าง

20 กิโลวัตต์

 

2552

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

Ä สถทค.กระทุ่มแบน

Ä สถทค.ม่วงค่อม

Ä สถทค.ภูโค้ง*

25 กิโลวัตต์

25 กิโลวัตต์

25 กิโลวัตต์

2553

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

Ä สวนสุขภาพกองทัพอากาศ (ท่าดินแดง)

Ä สร.ภูหมันขาว

Ä สร.เขาเขียว

Ä สร.ดอยอินทนนท์

15 กิโลวัตต์

2 กิโลวัตต์

2 กิโลวัตต์

3 กิโลวัตต์

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

Ä สร.ภูหมันขาว

Ä สร.เขาเขียว

Ä สร.ดอยอินทนนท์

19 ชุด (270 ลิตร/ชุด)

30 ชุด (270 ลิตร/ชุด)

35 ชุด (270 ลิตร/ชุด)

รั้วป้องกันช้างด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

Ä สถทค.ภูกระดึง

1 กิโลวัตต์

 

2554

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

Ä สถทค.ภูกระดึง (ระยะที่1)*

Ä สร.เขาเขียว

30 กิโลวัตต์

40 กิโลวัตต์

เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

Ä สร.เขาเขียว

11 ชุด

(270 ลิตร/ชุด)

2555

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

Ä สถทค.ภูกระดึง (ระยะที่2)*

20 กิโลวัตต์

2556

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

Ä สถทค.ภูกระดึง (ระยะที่3)*

Ä ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

Ä กองบิน 1

Ä กองบิน 2

Ä กองบิน 4

Ä กองบิน 23

25 กิโลวัตต์

16 กิโลวัตต์

10 กิโลวัตต์

 5 กิโลวัตต์

 5 กิโลวัตต์

 5 กิโลวัตต์

                                                        

                                             

Visitors: 25,042