> พลังงานไบโอดีเซล

        ไบโอดีเซล (Biodiesel) เป็นเชื้อเพลิงดีเซลที่ผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน เช่น น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือสาหร่าย ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงดีเซลทางเลือก นอกเหนือจากดีเซลที่ผลิตจากปิโตรเลียม  โดยมีคุณสมบัติ
การเผาไหม้คล้ายกับกับดีเซลจากปิโตรเลียมและสามารถใช้ทดแทนกันได้ คุณสมบัติสำคัญของไบโอดีเซล
คือ สามารถย่อยสลายได้เองตามกระบวนการชีวภาพในธรรมชาติ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

Visitors: 25,042