ความเป็นมาและภารกิจ

           กองทัพอากาศได้กำหนดทิศทางการดำเนินการพลังงานทดแทน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้กำหนดกรอบทิศทางการดำเนินการดังกล่าวในยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ พ.ศ.2551 ถึง 2562 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2552 และ พ.ศ.2557) โดยมีวิสัยทัศน์เป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค ในหัวข้อยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถการส่งกำลังบำรุง โดยระบุโครงการ งาน กิจกรรม ในแผนแม่บทการส่งกำลังบำรุง พ.ศ.2553
2556 และ พ.ศ.25572562 ซึ่งเป็นแผนการพัฒนาด้านส่งกำลังบำรุงตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ  เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  รวมทั้งนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน ได้ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานสำรองทั้งในยามปกติและในยามขาดแคลนพลังงาน  รวมทั้งมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานทุกรูปแบบ

            เริ่มจากปี 2551 กองทัพอากาศได้แต่งตั้งคณะเจ้าหน้าที่ศึกษาข้อมูลการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสำรอง โดยมี พลอากาศโท อนาวิล ภิรมย์รัตน์ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธบริการ (ตำแหน่งขณะนั้น) เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำงาน ได้จัดทำโครงการนำร่องพลังงานแสงอาทิตย์ ณ สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมบ้านลาดช้าง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีขนาดกำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 10 กิโลวัตต์ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่บทบาทและการดำเนินการของกองทัพอากาศกับพลังงานทดแทน โดยเชื่อมต่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เข้ากับระบบไฟฟ้าปกติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อ 15 ต.ค.51 และ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ เสนาธิการทหารอากาศ (ตำแหน่งขณะนั้น) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวเมื่อ 9 ธ.ค.51 สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 20,000 หน่วยต่อปี ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 55 หน่วยต่อวัน หรือคิดเป็นเงินประมาณ 60,000 บาทต่อปี  อีกทั้งได้รับความรู้และข้อมูลเพื่อนำต้นแบบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ทางราชการ  ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพอากาศในการใช้พลังงานสะอาด  ช่วยลดภาวะโลกร้อน  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน  และสร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชการและชุมชนด้านพลังงาน

 

            ในปี 2552 กองทัพอากาศได้แต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก อนาวิล  ภิรมย์รัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (ตำแหน่งขณะนั้น) เป็นประธานกรรมการ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนของกองทัพอากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  สามารถใช้เป็นพลังงานสำรองได้ ทั้งในยามปกติ  รวมทั้งในยามขาดแคลนพลังงาน ตามนโยบายของกองทัพอากาศ  และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล 

 

           ในปี 2557 คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย พลอากาศเอก เมธา  สังขวิจิตร  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็นประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย  

             คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานลม  โดย พลอากาศโท โสภณ  สรรพนุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีหน้าที่ พิจารณา  วางแผน รับผิดชอบการจัดทำพลังงานทดแทนจากพลังงานลมในพื้นที่ของกองทัพอากาศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองให้สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานทดแทนของกองทัพอากาศ ในด้านยุทธการ และส่งกำลังบำรุง ตลอดจนในภาพรวมของกองทัพอากาศ

    คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานชีวมวล โดย พลอากาศตรี รัชฎา วรภากร เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีหน้าที่ พิจารณา วางแผน รับผิดชอบการจัดทำพลังงานทดแทนจากพลังงานชีวมวลในพื้นที่ของกองทัพอากาศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองให้สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานทดแทนของกองทัพอากาศ ในด้านยุทธการ และส่งกำลังบำรุง ตลอดจนในภาพรวมของกองทัพอากาศ

 

    คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดย พลอากาศตรี บรรจง  คลายนสูตร์ เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีหน้าที่ พิจารณา วางแผน รับผิดชอบการจัดทำพลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ของกองทัพอากาศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองให้สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานทดแทนของกองทัพอากาศ ในด้านยุทธการ และส่งกำลังบำรุง ตลอดจนในภาพรวมของกองทัพอากาศ

            คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านไบโอดีเซล โดย พลอากาศตรี สุรสิทธิ์  โหละสุต  รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีหน้าที่ พิจารณา วางแผน รับผิดชอบการจัดทำพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซล โดยใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียม ให้ครบวงจร ในพื้นที่ของกองทัพอากาศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองให้สอดคล้องกับความต้องการด้านพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ในด้านยุทธการ และส่งกำลังบำรุง ตลอดจนในภาพรวมของกองทัพอากาศ

     คณะเจ้าหน้าที่ทำงานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย พลอากาศโท โสภณ สรรพนุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำงาน โดยมีหน้าที่ พิจารณา วางแผน กำกับการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการของศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

 

     คณะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์กิจการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำงานโดยมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ

                    สำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย พลอากาศตรี อำพล  อิ่มบัว เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำงาน โดยมีหน้าที่ประสานและดำเนินงานด้านธุรการในการดำเนินงานของคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ ทั้งปวง

      ในปี 2558 ได้มีคำสั่งกองทัพอากาศ ที่ 88/57 ลง 30 ตุลาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก วรฉัตร  ธารีฉัตร ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย

      คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานลม โดย พลอากาศโท สุรศักดิ์  มีมณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ (มีหน้าที่เช่นเดียวกับในปี 57)

      คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานชีวมวล โดย พลอากาศตรี อนันต์  จันทร์ส่งเสริม เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ (มีหน้าที่เช่นเดียวกับปี 57)

      คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดย พลอากาศตรี ชลิต  รัมมะวาส เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ (มีหน้าที่เช่นเดียวกับปี 57)

      คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซล โดย พลอากาศตรี สุรสิทธิ์  ปัญญาอุทัย เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ (มีหน้าที่เช่นเดียวกับปี 57)

      คณะเจ้าหน้าที่ทำงานจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย พลอากาศโท สุรศักดิ์  มีมณี     ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำงาน (มีหน้าที่เช่นเดียวกับปี 57)

      คณะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์กิจการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย พลอากาศตรี สิทธิชัย    แก้วบัวดี ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำงาน (มีหน้าที่เช่นเดียวกับปี 57)

      คณะเจ้าหน้าที่ทำงานสำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย พลอากาศตรี ศิริพล  ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็นหัวหน้าสำนักงาน


      ในปี 2559 ได้มีคำสั่งกองทัพอากาศ ที่ 67/58 ลง 17 พฤศจิกายน 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยมี พลอากาศเอก สุรศักดิ์  มีมณี ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดยมีคณะทำงานประกอบด้วย

      คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานแสงอาทิตย์ โดย พลอากาศตรี ชลิต  รัมมะวาส  เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ

      คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานลม โดย พลอากาศตรี สมโภชน์  ผิวเหลือง รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ

      คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศด้านพลังงานชีวมวล โดย พลอากาศตรี อนันต์  จันทร์ส่งเสริม เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ

      คณะอนุกรรมการพลังงานทดแทนด้านไบโอดีเซล โดย พลอากาศตรี สุรสิทธิ์  ปัญญาอุทัย รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานอนุกรรมการ

      คณะเจ้าหน้าที่ทำงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย พลอากาศตรี สมโภชน์  ผิวเหลือง     รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำงาน

      คณะเจ้าหน้าที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์กิจการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย นาวาอากาศเอก นินาท   มูลจนะบาตร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำงาน

      คณะเจ้าหน้าที่ทำงานสำนักงานพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย พลอากาศตรี ศิริพล  ศิริทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมส่งกำลังบำรุงทหารอากาศ เป็นหัวหน้าสำนักงาน

 

Visitors: 25,042