ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน ทอ.

ความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์ฯ 
     

             ในปี 2553 คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย พลอากาศเอก สมนึก สวัสดิถึก ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.25532568 เพื่อใช้การขับเคลื่อน รวมทั้งกำหนดทิศทาง กรอบการดำเนินการ พลังงานทดแทนของกองทัพอากาศ ให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม  สามารถเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอากาศให้ก้าวหน้าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านพลังงาน  และดำรงไว้ซึ่งขีดความสามารถของกองทัพอากาศ  มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ แผนแม่บทด้านส่งกำลังบำรุง นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ แผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนของกระทรวงกลาโหม และแผนพัฒนาพลังงานของประเทศ  มีกรอบทิศทางในการขับเคลื่อน ดังนี้

               ระยะที่ 1 พ.ศ.25532557 มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ  โดยมีการจัดหา ติดตั้ง และใช้พลังงานทดแทนในการผลิตพลังงานไฟฟ้า  สำหรับเป็นพลังงานสำรองให้กับหน่วยงานกองทัพอากาศ โดยเน้นหน่วยที่ไม่มีพลังงานไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ อาทิ ศูนย์โทรคมนาคมและสถานีถ่ายทอดโทรคมนาคมซึ่งอยู่ห่างไกล เป็นต้น อีกทั้ง
ยังใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตพลังงานความร้อนและใช้ไบโอดีเซลเชื้อเพลิงระดับชุมชนอีกด้วย ที่สำคัญคือ ได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนขึ้น

 

               ะยะที่ 2 พ.ศ.25582562 จะมีการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ที่มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากขึ้น ส่งเสริมการปลูกพืชพลังงานเชิงพาณิชย์  โดยสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของกองทัพอากาศ รวมถึงพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โดยเน้นการจัดการความรู้ด้านพลังงาน
ทดแทนเพื่อภารกิจของกองทัพอากาศ เป็นหลัก

           

               ระยะที่ 3 พ.ศ.25632568 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้  กองทัพอากาศ มีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและสามารถพึ่งพาตนเองได้  เป็นผู้นำด้านพลังงานทดแทนของกระทรวงกลาโหม  และที่สำคัญคือ มุ่งหวังที่จะสามารถผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับอากาศยานอีกด้วย

 

    ในปี 2556 คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย พลอากาศเอก เฉลิม  ตรีเพ็ชร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ  ได้ทบทวนแผนงาน โครงการ และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.25532568 ที่ถูกกำหนดไว้ระหว่างปี พ.ศ.2553–2557 โดยส่วนที่เหลือ
ยังไม่ถูกกำหนด พร้อมจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.255
6–256เพื่อเชื่อมโยงนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ และสามารถติดตามการดำเนินการปฏิบัติเป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง
 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทน

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทน

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน

             เป้าประสงค์ที่สำคัญคือการเพิ่มสัดส่วนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนให้เป็นร้อยละ 2 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของกองทัพอากาศภายใน พ..2560 โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้

 

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

56

57

58

59

60

1

ร้อยละของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนต่อพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ทั้งหมด

0.4

0.5

0.7

1.0

1.3

2

ร้อยละของปริมาณแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ต่อปริมาณแก๊สที่ใช้ทั้งหมด

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

3

ร้อยละของปริมาณไบโอดีเซลที่ผลิตได้ต่อปริมาณไบโอดีเซลที่ใช้ทั้งหมด

0.24

0.32

0.40

0.48

0.56

 

           ในปี 2559 คณะกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ โดย พลอากาศเอก สุรศักดิ์  มีมณี ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานกรรมการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ  ได้ทบทวนแผนงาน โครงการ และงบประมาณและได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ พ.ศ.25532568 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559) โดยได้พิจารณาเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติเพิ่มเติม ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทน

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานทดแทน

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนรวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน

             ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทน

โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ๓ ระยะ ดังนี้
           ระยะสั้น พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๖๐ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ให้เป็นร้อยละ
๒.๐ ของการใช้พลังงานของกองทัพอากาศ
           ระยะกลาง พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ให้เป็น
ร้อยละ ๔.๐ ของการใช้พลังงานของทัพอากาศ และมีการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้งการอนุรักษ์
พลังงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
           ระยะยาว พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๘ มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน ให้เป็น
ร้อยละ ๕.๐ ของการใช้พลังงานกองทัพอากาศในปี พ.ศ.๒๕๖๘ และส่งเสริมการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานของกองทัพอากาศ ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า และสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืน

Visitors: 25,042