วัสัยทัศน์และพันธกิจ

          วิสัยทัศน์

          สร้างเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทนของกองทัพอากาศ รวมทั้งการอนุรักษ์

          พลังงาน ให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า และสร้างองค์ความรู้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

          พันธกิจ

          ๑. สร้างเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทน จากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงาน

ทดแทนด้านอื่น ๆ เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นพลังงานสำรองทั้งยามปกติและยามขาดแคลนพลังงาน

ให้กับหน่วยงานของกองทัพอากาศ ตามศักยภาพของพื้นที่และมีความคุ้มค่าในการลงทุน

          ๒. สร้างเสริมการผลิตและใช้พลังงานทดแทน จากพลังงานลม พลังงานชีวมวล และ

น้ำมันไบโอดีเซล รวมทั้งพิจารณาพลังงานทดแทนด้านอื่น ๆ เพื่อสร้างและรักษาองค์ความรู้ ให้กับหน่วยงานของกองทัพอากาศ

          . สร้างเสริมอุปกรณ์สำหรับการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้การใช้พลังงานของกองทัพอากาศ

ทั้งพลังงานหลัก และพลังงานทดแทนที่ผลิตได้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๔. การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ด้านพลังงานแสงอาทิตย์

พลังงานลม พลังงานชีวมวล น้ำมันไบโอดีเซล หรือพลังงานทดแทนด้านอื่น ๆ โดยเน้นเพื่อภารกิจของ

กองทัพอากาศ

          ๕. วิจัยและพัฒนางานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เพื่อให้กองทัพอากาศ สามารถ

พึ่งพาตนเองได้

          ๖. เผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ให้ครอบคลุม

ทุกหน่วยงานของกองทัพอากาศ และชุมชนรอบที่ตั้ง

Visitors: 25,043